http://dmht.thaimedresnet.org

 

 

สำหรับนักวิจัยที่ต้องการขอให้ข้อมูลโครงการ ขอให้ยืนเอกสารขอจากทาง สปสช.ตามเอกสารแนบ ดังนี้


ส่งหนังสือตัวจริงพร้อมเอกสารที่แนบนี้มาทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง สปสช.

"เรียน เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
120 ศูนย์ราชการอาคารรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้น 2-4
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร (10210) "

หนังสือจะเข้าสู่ระบบของการขอใช้ข้อมูล ปกติจะใช้เวลา 1 สัปดาห์หลังจากหนังสือเข้าระบบ เมื่อได้หนังสือตอบรับแล้ว กรุณาแสกนส่งมาที่ Channarong@thaimedresnet.org เพื่อส่งมอบข้อมูลต่อไป

ขอใช้ข้อมูล ภายนอก

 

ร่างขออนุญาตใช้ข้อมูลโครงการ

 

ผู้สนับสนุน