DMHT MEDRESNET

รายงานผล

ข้อมูลประชากรของผู้ป่วยที่ได้รับการประเมิน ภาพรวมประเทศ

ข้อมูลประชากรของผู้ป่วยที่ได้รับการประเมิน ภาพรวมประเทศ
# รายงานตามตัวแปล เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 เขต 7 เขต 8 เขต 9 เขต 10 เขต 11 เขต 12 เขต 13
อายุ
Rang
min
max
Mean
SD เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 เขต 7 เขต 8 เขต 9 เขต 10 เขต 11 เขต 12 เขต 13
Median เขต1 เขต2 เขต3 เขต4 เขต5 เขต6 เขต7 เขต8 เขต9 เขต10 เขต11 เขต12 เขต13
จำนวนผู้ป่วยแต่ละกลุ่มอายุ N (คน) % N (คน) % N (คน) % N (คน) % N (คน) % N (คน) % N (คน) % N (คน) % N (คน) % N (คน) % N (คน) % N (คน) % N (คน) %
<25 ปี % % % % % % % % % % % % %
>25-35 ปี % % % % % % % % % % % % %
>35-60 ปี % % % % % % % % % % % % %
>60-75 ปี % % % % % % % % % % % % %
>75 ปี % % % % % % % % % % % % %
Missing data - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
จำนวนรวม N (คน) % N (คน) % N (คน) % N (คน) % N (คน) % N (คน) % N (คน) % N (คน) % N (คน) % N (คน) % N (คน) % N (คน) % N (คน) %
เพศ
ชาย N (คน) % N (คน) % N (คน) % N (คน) % N (คน) % N (คน) % N (คน) % N (คน) % N (คน) % N (คน) % N (คน) % N (คน) % N (คน) %
หญิง N (คน) % N (คน) % N (คน) % N (คน) % N (คน) % N (คน) % N (คน) % N (คน) % N (คน) % N (คน) % N (คน) % N (คน) % N (คน) %
Missing data - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
จำนวนรวม - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
อาชีพ
1.ไม่ประอบอาชีพ นักเรียน พระภิกษุ - - - - - - - - - - - - -
2.เกษตรกร ประมง - - - - - - - - - - - - -
3.ลูกจ้าง - - - - - - - - - - - - -
4.รับจ้าง - - - - - - - - - - - - -
5.เจ้าของกิจการ - - - - - - - - - - - - -
6.อื่นๆ - - - - - - - - - - - - -
ไม่มีข้อมูลในเวชระเบียน - - - - - - - - - - - - -
Missing data - - - - - - - - - - - - -
จำนวนรวม - - - - - - - - - - - - -
การนับถือศาสนา
พุทธ - - - - - - - - - - - - -
อิสลาม - - - - - - - - - - - - -
คริส - - - - - - - - - - - - -
อื่นๆ - - - - - - - - - - - - -
Missing data - - - - - - - - - - - - -
ไม่มีข้อมูลในเวชระเบียน - - - - - - - - - - - - -
จำนวนรวม - - - - - - - - - - - - -
สัญชาติ
ไทย - - - - - - - - - - - - -
ต่างด้าว* - - - - - - - - - - - - -
ไม่มีข้อมูลในเวชระเบียน - - - - - - - - - - - - -
Missing data - - - - - - - - - - - - -
จำนวนรวม - - - - - - - - - - - - -