http://dmht.thaimedresnet.org☏ 02-940-5181-3
E-mail: office@thaimedresnet.org

รายงาน DMHT 2561

DMHT_slide_20180911_final2059

 

รายงานฉบับสมบูรณ์

 

ภาคผนวกรายงานรายเขตและจังหวัด

 

  เอกสารประกอบการอบรม

สรุปผลการประเมินผลลัพทธ์การดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง 2553-2558

พ.อ. ผศ. นพ. ราม รังสินธุ์

ทิศทาง และกลไล การขับเคลื่อนคุณภาพ การดูแลรักษาผู้ป่วย DM/HT

นพ.ชูชัย ศรชำนิ

กลไลการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการป้องกันควบคุมโรค DM/HT ระดับเขต

นพ.นเรศฤิทธิ์ ขัดธะสีมา

สรุปผลการประเมินผลลัพทธ์การดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง 2553-2558 เขต 7-8

พ.อ. ผศ. นพ. ราม รังสินธุ์

ทิศทางการขับเคลื่อน Service Plan NCD (DM/HT)

เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2561

สรุปผลการประเมินผลลัพทธ์การดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง 2553-2558 เขต 3-4-5

พ.อ. ผศ. นพ. ราม รังสินธุ์

สรุปผลการประเมินผลลัพทธ์การดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง 2553-2558 เขต 6-13

พ.อ. ผศ. นพ. ราม รังสินธุ์

ทิศทาง และกลไล การขับเคลื่อนคุณภาพ การดูแลรักษาผู้ป่วย DM/HT

นพ.จักรกริช โง้วศิริ

สรุปผลการประเมินผลลัพทธ์การดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง 2553-2558 เขต 9-10

พ.อ. ผศ. นพ. ราม รังสินธุ์

สรุปผลการประเมินผลลัพทธ์การดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง 2553-2558 เขต 11-12

พ.อ. ผศ. นพ. ราม รังสินธุ์

การควบคุมป้องกันโรค DM/HT

นพ.สงกรานต์ จันทร์มุณี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ ๑ รพ.ตรัง ประธานคณะทำงานสาขา NCD เขตสุขภาพที่ ๑๒

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการการประเมินผลการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2

MedResNet CRF Form

โครงการการประเมินผลการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

MedResNet CRF Form

ผู้สนับสนุน